Vanemaealiste huvikaitse võrgustik alustas

Projekti lühitutvustus 

Tööd alustab projekti juhtpartneri MTÜ Kuldne Liiga eestvedamsiel vanemaealiste huvikaitse projekt “Noored-vanad võrgustuvad koos (NOVA)”. Vanemaealiste huvikaitse on väga mahukas teemavaldkond, mis ei saa olla vaid eakate ühenduste asi Sellesse töösse on kaasatud 21 erinevat organisatsiooni ja asutust. Projekti partneriteks on Tallinna Ülikool, sihtasutus Praxis ja Eesti Avatud Ühiskonna Instituut.

Probleemid saavad alguse vanuses 50+ ja nende lahendamiseks on vaja earühmade ja erinevate nende teemadega tegelevate asutuste ja organisatsioonide sidusust, et muuta ühiskond vanusesõbralikuks. 

Vanemaealiste osakaal ühiskonnas kasvab, nende roll suureneb. Suur osa ühiskondlikult aktiivsest elanikkonnast vajab olulisemalt suuremat tähelepanu riigi, kohalike omavalitsuste, ettevõtete ja organisatsioonide poolt ning nende huvide ja vajaduste arvestamist ja rahuldamist, nende kaasamist. Projekti tulemusena saavad need teemad olema ühiskonnas laialdaselt esindatud ning toimub aktiivne dialoog ja koostöö poliitikate ja meetmete kujundamise ning asjakohaste nõustamis-, koolitus- ja tööturumeetmete pakkumise osas.

Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerina töötab vanemaealiste teemadega tegelevate organisatsioonide koostöövõrgustik järgnevad kolm aastat.  

Samuti tegelevad mõttekoda Praxis ja MTÜ Kuldne Liiga vanemaealiste nõukogude käivitamisega kohalikes omavalitsustes. 

Tallinna ülikool käivitab seenioritöö mikrokraadiprogrammi ja korraldab digimentori ning teisigi koolitusi, viib ellu pilootprojekti Tartu Vallas noorte ja vanade ühise kogu loomiseks ja tööle rakendamiseks.

Eesti Avatud Ühiskonna Instituut teostab Eesti elanikkonna uuringu vanemaealiste probleemide kohta, koostab juhendi kohalikes omavalitsustes vanemaealiste nõukogude loomiseks ja kogumiku vanemaealiste tõrjutuse ja diskrimineerimise kohta.

Tahame mõjutatakse ühiskonnas hoiakuid ja suhtumisi. Lepime kokku vanusesõbraliku ühiskonna põhimõtetes, mille rakendumist poliitikadokumentides hakatakse jälgima.  Loome alused Eestile kui vanemasõbralikule ühiskonnale.

Projekti elluviimist toetab sotsiaalministeerium ja see kestab kolm aastat.

Info: Agu Laius, tel 5082997, e-kiri: agu.laius@gmail.com