Arvamusfestivali pilte

 

Arvamusfestivali Tööalal räägime parimast tööjõuressursist, kelle oskused, elutarkus ja kuldne kogemus võivad viia Eesti uuele arengutasemele. Kõrge tootlikkus ja palgatase, ühiskonna sidusus ja ligitõmbav elukvaliteet on saavutatavd vaid siis, kui on kaasatud vanemas keskeas aktiivsete inimeste energia. Tulemas on start-up’d ja idufirmade hub’id suure elu- ja töökogemustega inimestele, kes tahavad realiseerida elu jooksul kogutud ideid ja vaimujõudu.

Arvamusfestivali kavast võib lugeda, et 13.augustil 2016a kell 16 – 17.30 avaldame arvamusi teemal:

Vanemas keskeas töötajad kui tööturul kasutamata potentsiaal.

Vananemine on ühiskonnale suur hüve ja üks majanduse suure tootlikkuse eeldusi. Eakad ja kogenumad on empaatilisemad ja suurendavad sotsiaalset sidusust, luues sellega paremaid võimalusi kõigile elanikkonnarühmadele. Noorte tehniline võimekus ja eneseteostussoov loovad töökeskkonna energeetilise aluse, vanemad loovad aga stabiilsuse ja pakuvad sotsiaalseid uuendusi. Tootmise ja kogu majanduse rahvusvahelistumise tingimustes tuleb igale ettevõttele kasuks kontakt väga erinevate kultuuride ja maadega, millele aitab kaasa suhtlemisvõimekus eri kultuuride ja sotsiaalsete rühmadega. Loovus tekib eri maailmavaadete, kultuuride, töö- ja elukogemuste kokkupuutepunktides. Arutelu keskendub küsimustele: kuidas äratada noortes huvi ja hoida neid oma ettevõttes, kuidas luua sidusat ja psühholoogiliselt turvalist töökeskkonda, kuidas kasutada paremini vanemas keskeas (55–75-aastased) inimeste potentsiaali ettevõtluses ja avalikus sektoris?

Arvamusfestivali blogiposti on saadetud minu poolt sõnum:

 1. Vanemate inimeste kaasamine, nende oskuste ja kogemuste kasutamine on jätkuvalt aktuaalne teema. Hea, et sellele on hakatud pöörama tähelepanu, kuid üldisest mõistmisest, et vananemine ei ole mitte probleem vaid võimalus ja osa paljude probeemide lahendusest, ollakse ühiskonnas veel väga kaugel. Sellepärast tuleb teema igal aastal uuesti üles võtta!
 2. Eesmärk on kaasata võimalikult paljude valdkondade inimesi, eriti aga tahaks panna mõtlema tööandajaid ja ettevõtjaid, kes otsivad endale häid ja usaldusväärseid kaastöötajaid;
 3. Olen kindel, et meie alal võtavad sõna kogenud ja targad inimesed, kellega on alati huvitav ja kasulik vahetada mõtteid;
 4. Arvan, et võib-olla kogu AF tervikuna, kuid kindlasti iga konkreetset arvamusala võib vaadata ühe tervikliku protsessi, mõtete, arvamuste ja hinnangute voona, kuhu sukeldudes võib igaüks, kelle meeled on avatud ja kes on valmis kuulama teisi ja ise oma mõtteid avaldama, saada intellektuaalse naudingu ning veendumuse, et kõik probleemid on ühiskonnas lahendatavad. Ka see, et me sordime inimesi soolise ja vanuselise tunnuse alusel väärtuslikumaks või vähem väärtuslikumaks, on probleem, millele me avatud foorumite ja avatud suhtluskeskkonnas lõpuks lahendame. Elavad raamatud ja nõustamised on ühed head suhtlemisviisid, aitavad mõista, et igal inimesel on olemas unikaalne või võimete-oskuste-kogemuste pakett, mis tuleb ära tunda ja luua võimalus selle kõige õigemaks rakendadamiseks. Vanemate inimesete elude kirjeldused, nende edu- ja ebaedulood, peaksid kinnitama nii noorte kui vanade usku, et alati on kõige parem osa elust veel ees!
 5. Ma loodan, et meie arutelualal võtavad sõna teadlased, kogenud juhid ja nõustajad, kes võivad veenvalt selgitada, miks on mitmekesisuse aktsepteerimine ja erineva kogemuste loov rakendamine pole mitte ainult sotsiaalse ja psüholoogilise turvatunde küsimus vaid ka lahutamatu osa tänapäevasest kasumlikust ja konkurentsivõimelisest ettevõtlusest.

Kuldliigast ja mida teeme Arvamusfestivalil

Kuldliiga on loodud, et:

 • muuta ühiskonnas hoiakuid vanemate inimeste töövõime ka kasulikkuse suhtes positiivseks; kasutades selleks kõiki käepäraseid vahendeid – meediakeskkondi, uuringuid ning avalikkusele suunatud üritusi;
 • alustada kõrgelt haritud ja kvalifitseeritud, hea juhtimis- ja spetsialistikogemusega inimesete koondamisest, kes on parimas tööeas jäänud ilma võimalustest oma võimeid, oskusi ja kogemusi parimal viisil rakendada; peame silmas neid inimesi kes põhimõtteliselt saavad oma eluga hästi hakkama, ei hädalda ega virise, kuid tajuvad, et nendega käitutakse vanuse või „ülekvalifitseerituse“ tõttu tööturul ebavõrdselt;
 • luua sellele „kuldsele kontingendile“ head suhtlemis – kontaktiloomiskeskkond, et suurendada võimalusi uute ja huvipakkuvate tööde leidmiseks;
 • pakkuda võimalusi organisatsioonide juhtidele ja ettevõtejatele leida endale häid töötajaid ja konsultante;
 • osaleda rahvusvahelises koostöös teiste riikide sarnaste ühendustega, millega suurendada meie parima tööjõu kasutamise võimalusi ning pakkuda ka Eesti ettevõtjatele parimat rahvusvaheliselt tunnustatud kogemust.

Arvamusfestivali tööalal 13.augustil võiksime tõstatada küsimused:

 1. Kas vanemad inimesed, ka hiilgava karjääriga endised tippjuhid ja –spetsialistid, on tööturul alaväärtustatud või nad lihtsalt tunnevad ennast tõrjutuna?
 2. Mida erilist võiksid nad pakkuda ühiskonnale ja majandusele, mille puudumine võib ühiskonna arengut ja majanduslikku tõusu takistada?
 3. Kas vanemas keskeas inimesed vajavad oma ettevõtluskeskkonda, oma Garaaže ja start-up’de vorminguid, mis aitaks neil oma ideid ja loovust paremini rakendada? Kes peaks sellega tegelema?
 4. Kas peaksime tegema tihedamat rahvusvahelist koostööd ? Mida see meile juurde annaks?
 5. Milliseid muutusi vajame seadusandluses ja muudes regulatsioonides, et soodustada vanemate inimeste jäämist või naasmist tööturule?

Võiksime Arvamusfestivalil sõnastama Kuldliigale järgmised ülesanded:

 1. Luua interaktiivne e-suhtluskeskkond, kuhu meie parimad spetsialistid, juhid ja nõustajad võiksid üles panna enese ja oma oskuste tutvustuse; muuta see keskkond kõigile kasusaajatele tasuliseks;
 1. Alustada aktiivset rahvusvahelist koostööd teiste analoogiliste ühendustega, seal hulgas CreAge-ga et luua Eestisse esimene ettevõtlus-park („Hub“) ja start-up’e toetav keskkond 55+ inimestele;
 1. Töötada välja seadusandluse muudatuste pakett, et inimestel oleks võimalik võimalikult kaua osaleda aktiivselt ettevõtluses ja töö-elus; esitada see pakett avalikkusele arutamiseks ja Riigikogule menetlemiseks; kaaluda selleks petitsiooni vormi kasutamist.

 

Aimar Altosaar

MTÜ Kuldliiga algatus juhatuse liige