MTÜ „Kuldne Liiga“ projekt „Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine“ on suunatud
vanemaealiste huvikaitsega tegelevate ja sellega seotud organisatsioonide (nt PARE, Eesti
Pensinäride Liitude Ühendus ,Perearstide Liit, tööandjate esindusorganisatsioonid jne)
koolitamisele ja koostöö soodustamisele. Arendusprogrammides käsitletakse teemasid nagu
huvikaitse võimakuse tõstmine, vanemaealiste võimestamine, erinevate mentorite
ettevalmistusprogrammid kaasates koolituspartneritena Tallinna Ülikooli Avatud Akadeemia, Eesti
Avatud Ühiskonna Instituudi , Change Partners’i jt. Lisaks käivitatakse regionaalsed mõttekojad
tööturuprobleemide (Tallinn, Tartu, Narva, Valga) ja sotsiaalprobleemide teemadel ning
mõtestatakse ümber SM Vanemaealiste Poliitika Komisjoni töö. Regionaalsetesse
mõttekodadesse on oodatud osalema piirkondlike KOVide juhid, Töötukassa, ettevõtjad jne.

 

Eesmärk

Sotsiaalministeriumi ja MTÜ Kuldne Liiga partnerluse projekti “Vanemaealiste huvikaitse võimekuse
arendamine„ eesmärgiks on vanemaealiste huvikaitsega tegelevate organisatsioonide juhtimis-ja
poliitikakujundamise alase kompetentsi kasvatamine eesmärgiga luua tugev esindus-ja
huvikaitseorganisatsioonide võrgustik, kes esindaks tänaste ja tulevaste vanemaealiste huve
ningräägiks poliitikakujundamises aktiivselt kaasa.
Lisaks organisatsioonide esindajate arendamisele-koolitamisele valmistatakse ette ligi 180
mentorit/eksperti , kes valdkonna professionaalidena aitavad läbi viia läbimurret vanemaealiste
heaolu tagamisel.Koolituspartnerina on kaasatud selle valdkonna tipud-Tallinna Ülikooli Avatud
Akadeemia , Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, Change Partners jt.

Projekti peaeesmärgiks on vanemaealiste huvikaitsega tegelevate organisatsioonide juhtimis-ja
poliitikakujundamise alase kompetentsi kasvatamine eesmärgiga luua tugev esindus-ja
huvikaitseorganisatsioonide võrgustik, kes esindaks tänaste ja tulevaste vanemaealiste huve ning
räägiks poliitikakujundamises aktiivselt kaasa.

 

Kaudsed eesmärgid

1.Vanemaealiste huvikaitse organisatsioonide mõju kasv, efektiivsema, kõigi vanemaealiste
gruppide huve arvestava poliitika välja töötamine ja ellu viimine.
2.Vanemaealiste elukvaliteedi ja turvalisuse kasv.
3.Vanemaealiste abistamine ja toetamine, riskiolukordade ennetamine läbi üldise teadlikkuse tõusu
ühiskonnas.
4.Vanemaealiste sotsiaalse tõrjutuse ja diskrimineerimise kui ühe olulise probleemi teadvustamine.
5.Vanemaealiste potentsiaali rakendamise kasv tööturul, poliitikas, avalikus elus jne.
6.Põlvkondadevahelise sidususe suurendamine.
7.Salliva ja hooliva kogukonna areng.
8.Stabiilsema ühiskonna kujunemine.

 

Projekti tulemused

1.Kasvanud on vanemaealiste huvikaitse organisatsioonide teadmised ja oskused. Sellealase
koolituse on läbinud vähemalt 15 organisatsiooni esindajat, koolitatud on 30 koostöövõrgustiku
alast eksperti/mentorit.
2.Kasvanud on tööandjate ja avaliku sektori riigiametnike motivatsioon ja suutlikkus rakendada 50+
tööjõudu, kujundada nende vajadustele vastav ja arendav töökeskkond. Vastava koolituse on
läbinud 15 organisatsiooni esindajat, koolitatud on 30 50+ tööturu eksperti/mentorit, kes nõustavad
tööandjaid.
3.Kasvanud on oskused ja kompetents 50+ tööjõu rakendamiseks. Projekti raames koolitatakse 30
vanemaealiste tööhõive spetsialisti , personaalset nõustajat, kes on suutelised töö kaotanud
vanemaealistele olema abiks tagasi tulekul tööturule, uue eriala ja karjääri valikul.
4. Kasvanud on vanemaealiste huvikaitsega tegelevate organisatsioonide juhtimis- ja
poliitikakujundamise alane kompetents. Vastava koolituse on läbinud 15 organisatsiooni esindajat,
koolitatud on 30 eksperti/mentorit, kes nõustavad vanemaealiste organisatsioone.
5.Kasvanud on digitaalne kirjaoskus ja digipädevus. Vastava koolituse on läbinud 15
organisatsiooni esindajat, koolitatud on 30 eksperti/mentorit, kes nõustavad vanemaealiste
organisatsioone.
6.Kasvanud on teadmised ja oskused, kuidas võimestada inimesi kujunemaks ennastjuhtivaks
vananejaks. Vastava koolituse on läbinud 15 organisatsiooni esindajat , koolitatud on 30
regionaalset võimestajat – vanemaealiste heaolu spetsialisti.
7. Regionaalsetes mõttekodades on välja töötatud ühtne platvorm koostöö korraldamiseks eri
valdkondade organisatsioonide ja ametkondade vahel vanemaealiste toetamiseks ja abistamiseks
konkreetses linnas/vallas. Korraldatud on 8 mõttekoda, kus osales 200 inimest, sh eakate
organisatsioonid, tööandjad, kov-d, poliitikud, teadlased-analüütikud, tervishoiutöötajad,
haridustöötajad, erialaliidud ,vabaühendused jt
8.Kasvanud on vanemaealiste poliitika komisjoni (VPK) võimekus ja kompetents.