Pressiteade (täiendatud).

Vanemaealiste huvikaitse uuringu esitlemine 27. mail 2021 kell 14.00 Suur-Ameerika 1.
Otseülekanne.

Eesti Avatud Ühiskonna Instituut
Sotsiaalministeerium
MTÜ Kuldne Liiga

Uuring: Eesti vanemaealiste põhiprobleemideks on vaesus, raskendatud ligipääs teenustele ja digitaalse pädevuse puudumine. Euroopa Liidus on Eesti vanemaealised iseseisva toimetuleku poolest alles 20.kohal.


27. mail 2021 kell 14.00 esitletakse Tallinnas, Suur-Ameerika 1 Ministeeriumide ühishoone pressiruumis Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi (EAÜI) poolt läbi viidud üleriigilist uuringut vanemaealiste huvide kaitsest Eesti asutustes ja organisatsioonides.

Aktiivse vananemise indeksilt on Eesti Euroopa Liidus 9.kohal. Selle tagab meile kõrge vanemaealiste tööhõive, kus oleme 2.kohal Rootsi järel. Kõigi ülejäänud näitajate poolest on Eesti EL-i viimaste seas. Ühiskondlik osalemine (21.koht), iseseisev toimetulek (20.koht), aktiivset vananemist võimaldav keskkond (21.koht).

Koos Eesti ühiskonna vananemisega on tekkinud vajadus ümber hinnata ja mõtestada 50+ inimestele sobilik sotsiaalne keskkond. Eelkõige puudutab see tööga hõivatust ja ümberõppe võimalusi, kuid ka suhteid ja koostööd olemasolevas kollektiivis. 85% küsitlusel osalenud 357st esindajast kinnitas, et nende asutus, organisatsioon või ettevõte on seotud oma tegevuses vanemaealistega. Peamiselt kätkeb see tervishoiu, sotsiaaltöö, hariduse ning avaliku haldusega tegelevaid asutusi. Samas tunnistasid tööandjad, et tööd pakutakse meelsamini noortele (86%) ja oluliste otsuste juures vanemaealiste arvamust ei küsita (38%). Tõrjutus tööturul ja piiratud ligipääs infole ning tööandjate suutmatus kohandada töökohti on probleemiks 60-73% juhtudest.

Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi juhataja, PhD Iris Pettai: „ Minu hinnangul on suurim probleem vanemaealistega tegelemisel aegunud mõtteviis. Neid nähakse kui väeteid, riigist sõltuvaid inimesi. Aga eakad tahavad ja suudavad panustada ühiskonna arengusse, olla koheldud võrdväärselt. See uuring näitas ilmekalt, et Eesti vajab uut poliitikat 50+ inimeste suhtes. Senine hoiak soosib passiivsust, tekitab tõrjutust tööjõuturul ja süvendab stereotüüpe“, lisas uuringut juhtinud teadlane Iris Pettai.

Uuringust ilmneb ka, et kohalike omavalitsuste poolt pakutavaid teenuseid hinnatakse kvaliteedilt madalaks ja ligipääsu nendele ebapiisavaks. Esineb vanemaealiste diskrimineerimist. Kuid ülekaalukalt tõuseb esinumbriks eakate vaesuse probleem – madalad pensionid ja elamine vaesusriskis. Nii on vastanud 96% uuringus osalenud organisatsioonide esindajaist.

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse: „ Vananeva ühiskonnana peame järjest enam pöörama tähelepanu vanemaealiste kaasatusele. Sotsiaalministeerium toetab strateegilise partnerluse mudeli kaudu vanemaealiste huvikaitse arendamise programmi, mille eesmärk on probleemide väljatoomise kõrval pakkuda ka lahendusi. Alates teadlikkuse tõstmisest ja koolitustest kuni nõuandvate kogude tegevuseni kohalikul tasandil. Soovime, et meie partnerorganisatsioonid areneksid ning oskaksid ja tahaksid rohkem kaasa rääkida oma heaolu puudutavates valikutes. “

Uuring on osa sotsiaalministeeriumi ja MTÜ Kuldne Liiga koostööprojektist „Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine“.


Lähem info:
Raivo Hellerma, MTÜ Kuldne Liiga projektijuht; mob.5016832; raivo.hellerma@gmail.com
Marica Lillemets, meedianõunik; mob.5049169; marica.lillemets@gmail.com
Ajakirjanikel palume registreeruda info@liiga.ee
Kaasa võtta isikut tõendav dokument

Otseülekande link: https://www.youtube.com/watch?v=15CYFrogUP0