MITTETULUNDUSÜHINGU KULDLIIGA ALGATUS PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühing Kuldliiga Algatus (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsevorganisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Keila vald, Tuulna küla, Kastani 1 1.2 Ühingu eesmärgiks on juhtimiskogemuse uuskasutus ja organisatsioonide rehabiliteerimine, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:
1.2.1 konsultatsioonid;
1.2.2 koolitused;
1.2.3 kampaanite korraldamine;
1.2.4 konverentside ja seminaride korraldamine;
1.2.5 uuringute ja analüüside läbiviimine
1.2.6 organisatsioonide sanatsioon
1.2.7 Kuldliiga tegevuse korraldamine

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1 Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.
2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.
2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta: 2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;
2.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu temavastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.
2.5 Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaidsoodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutegaseotud isikutele.

III JUHTIMINE
3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.
3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.

3.3 Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni seitse liiget, kellemäärab üldkoosolek.
3.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustuvõimeline,kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.
3.5 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
4.1 Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.
4.2 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
4.3 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikulejuriidilise isikule.