EESMÄRK

  • Kuldliiga Akadeemia eesmärk on juhtida igas organisatsioonis tähelepanu inimese arenguprotsessile ning arendada oskust tervikpildi tajumises.
  • Kuldliiga Akadeemia – vahendab maailmavaateid ja mõtlemisviise ning otsib seoseid, mille baasilt erinevaid põlvkondi ühendada, kasvatada rahulolu tööandjates ja töövõtjates.
  • Kui oskame juhtidena näha ja tajuda tervikpilti, siis suudame oma organisatsioonile luua oluliselt tugevama vundamendi, millest saadav kasu väljendub ka majandustulemustes.

Erinevatel konverentsidel, mis on keskendunud tuleviku trendide kaardistamisele on jäänud kõlama järgmised teesid:

  • esiteks, et ettevõtete juhtimine ja töö korraldamine peavad käima ajaga kaasas, et muuta töö tootlikkumaks;
  • teiseks on võimalik tööhõive taset tõsta, kui õpitakse kaasama elanikkonnarühmi, kes on seni jäänud kõrvale;
  • kolmandaks ettevõttete ja organisatsioonide kõige suurem varandus on positiivne tööõhkkond ja kaastöötajad, kelle arenguks vajalike tingimuste loomine peaks olema juhtide esmasteks ülesandeks.

PROBLEEMKOHT JA LAHENDUS

Majandusteadlaste uuringute tulemusel investeeritakse Eestis jätkuvalt meelsamini masinatesse ja materjalidesse, mitte inimestesse ja innovatsiooni, mis on vastupidine tendents võrreldes Põhjamaade ja Lääne- Euroopa organisatsioonide kultuuriga. Et vältida süvenevat rahulolematust töötajate hulgas, on olukorra muutmiseks vaja hakata ettevõtteid, tippjuhte ja keskastme juhte süsteemselt suunama uute oskuste ja teadmiste omandamisel, et aidata neil mõista uue ajastu trende, töötajate ootusi ja muutuvat tarbijate turgu.

Kuldliiga Akadeemia koolitused võtavad arvesse nii traditsiooniliste praktikate, kui uue ajastu trende ja tervikpilti arvesse võtvaid lähenemise viise. Koos tuleb näha materiaalseid, sotsiaalseid ja vaimseid tasandeid.

Meie kasutuses on Eesti parimad juhtimiskogemuse ja meeskonnatöö spetsialistid, kes näevad suurt pilti ja ajalisi trende ning on võimelised ühendama tänapäevaseid teadmisi uuel ajastul vaja minevate oskustega.

Uue ajastu üheks nurgakiviks on inimese väärtustamine ning tema arenguprotsess.Alustuseks tuleb lähtuda põhimõttest, et inimest tuleb käsitleda tervikuna ning tervik koosneb kehast, hingest ja vaimust.