SISSEJUHATUS                                                                                                                                                             

2018. aastal on Eestis toimunud mitmeid konverentse, mille fookuses on olnud muutuv töökeskkond ja inimese eakohane arenguprotsess. Kokkuvõttes on kõlama jäänud see, et:

 1. enamuse Eesti ettevõtete juhtimises on vajalik kaasajastamine ning tugev ja väärtuspõhine organisatsioonikultuur;
 2. organisatsiooni kõige olulisem vara on positiivne tööõhkkond ning juhi esmane ülesanne on inimeste arenguks sobiliku motiveeriva keskkonna loomine;
 3. parem tööhõive on saavutatav erinevatel põhjustel kõrvale jäetud elanikkonnarühmade kaasamisega.
 4. Kui pööratakse tähelepanu organisatsioonikultuuri arendamisele, vaimsele tervisele organisatsioonis, ning organisatsiooni põhiväärtustele, siis võidavad sellest organisatsiooni juhtkond ja omanikud tänu motiveeritud töötajatele, kes on valmis oluliselt rohkem panustama, mille läbi suureneb nii efektiivsus kui ka saadav kasum.

ARENGUSUUNAD

Eestis investeeritakse jätkuvalt meelsamini masinatesse ja materjalidesse, mitte inimestesse ja innovatsiooni. Olukorra muutmiseks on vaja luua eeldused ettevõtete tipp- ja keskastme juhtide teadmiste ja oskuste kaasajastamiseks. Kuldliiga koolitused ei püüa suurt laeva järsult uuele kursile keerata vaid aitavad juhil mõista vajaliku muutuse olemust ja käepäraseid vahendeid, mis soovitud muutuse ellu aitavad viia. Ühtsesse tervikusse seotakse nii materiaalne, sotsiaalne kui ka vaimne tasand.<--break->

Kuldliiga partneriteks on Eesti parimad juhtimis- ja meeskonnatöö spetsialistid, kes oskavad näha ja selgitada suurt pilti ning ajalisi ja ajatuid trende. Seetõttu on nad võimelised uue ajastu tarvis ühendama tänapäevased teadmised mineviku kogemuste ja oskustega.

Uue ajastu peamine nurgakivi on inimese väärtustamine ja talle sobiliku arenguprotsessi kujundamine. See eeldab inimese kui füüsilise, vaimse ja hingelise terviku tunnistamist ja tunnustamist. Platon väitis omal ajal, et suurim viga on eristada inimese füüsiline pool inimese psüühilisest poolest ja käsitleda neid eraldiseisvatena!


KULDLIIGA AKADEEMIA

Kuldliiga Akadeemia loojate ja partnerite eesmärk on aidata Eesti ettevõtjatel luua töökeskkond, kus iga inimene tunneb, et tema arenguvajadused on mõistetud ja aktsepteeritud. Miks see tähtis on? Sest nii saab kujuneda isiklike selgete suhete tasand, mis aitab igal meeskonnaliikmel osaleda oluliste otsuste tegemisel ja võtta seeläbi vastutus nii enda kui ka ettevõtte arengu eest.

Me usume, et ainus kindel ja muutumatu asi tänases elus on see, et kõik muutub ja juhtide ülesanne on luua keskkond, kus kujuneb inimeste sisuline valmisolek pideva muutusega hakkama saada. See valmisolek kujuneb siis, kui osatakse ühtseks tervikuks siduda uus ja vana, noorte julgus ja vanade elukogemus, innovaatiline nutikus ja põline tarkus.

Kuldliiga Akadeemia aitab ettevõtte omanikel ja organisatsiooni juhtidel leida Eesti ja rahvusvahelisele praktikale tugineva süsteemse lahenduse uue, tulevikku suunatud organisatsioonikultuuri kujundamiseks ilma midagi lõhkumata ja lammutamata vaid keskendudes uue kvaliteediga suhtumise kujundamisele ja seeläbi inimestes peituva potentsiaali avamisele.

Toome siinkohal välja mõned märksõnad, mille baasilt Kuldliiga Akadeemia oma koolitusprogrammi koostama hakkas:

 • Tööandja ja töövõtja suhe nii era-, kui riigisektoris;
 • Ettevõtjad, riik ja bürokraatia;
 • Erinevate põlvkondade koostöö ja sidusus;
 • Erinevate rahvuste sidusus;
 • Tippjuhid, keskastme juhid ja töötajad, kõik on olulised tervikpildis;
 • Materiaalsuse/pragmaatilisuse, kultuuri ja vaimsuse kokkupuute punktid ja nende sõltuvus üksteisest
 • Kuidas olla säästlik ja sealjuures tulemuslik;
 • Kuidas võtta arvesse ja kaasata LEANi põhimõtteid ja kaasaegseid parimaid lahendusi;
 • Töö ja perekonna tasakaal;
 • Kuidas suunata kokkupõrgete energia ühistesse lahendustesse;
 • Iga töö jaoks on ühiskonnas keegi, igaühe jaoks on olemas sobiv töö;
 • Töökeskkond on vähemalt sama tähtis kui töö ise, sest see mõjutab inimest, inimene aga tööd, tootmist ja töö tulemust;
 • Töötaja isikupära väljatoomine, julgustada olla ise, nautida hetke ja mõista, et lahendused tuleb endal leida;
 • Väärtus: isikupärane, ilmekas ja selge väljendusviis nii sõnas, kirjas kui kehakeeles;
 • Inimsuhete keerukus, kuid selles peituvad suured võimalused;
 • Võidab see, kes oskab seoseid luua;
 • Empaatia= usaldus, teise tajumine ja usaldus on aga uue majanduse üks aluseid;
 • Näeme arengut ette ja koolitame juhte olema mobilised;
 • Õpetame inimestel iseendaga hakkama saamist, kui hakatakse iseendale tööandajaks ning pakutakse näiteks virtuaaltööd;
 • Selgitame lahti erinevaid juriidilisi vorme ning aitme leida sobiva vastavalt ärimudelile ja vajadustele;
 • Me mõtleme elu keerulisemaks, kui see tegelikult on. Lihtsuses peitub võlu ja edu!

INIMESE ELUKESTEV ARENG

Me võime võtta inimest töötajana, kui kvantitatiivset ühikut ning lähtuda ainult vertikaalsest hierarhiast.

Me võime aga võtta inimest, kui tervikut ning seeläbi saame tuua välja just selle inimese parimad omadused, mis perspektiivis tähendab nii era- kui riigisektori organisatsioonides stabiilset ja turvalist töökeskkonda ning efektiivset ja kasumlikku resultaati.

Pikaajaline kasu nii eraettevõtjatele, kui ka riiklikes organistasioonides on efektiivsuse kasv, suurenenud kasum ning võimalikult stressivaba töökeskkond. Saame seda oma kogemusele tuginedes väita, sest turvalises keskkonnas annab töötaja endast palju rohkem, kui pingelises keskkonnas.

Koolituste peamiseks sihtgrupiks on nii era-, kui riigisektorist tipp ja keskastme juhid.

 

 

KOOLITUSPROGRAMMIDES KÄSITLETAVAD TEEMAD ON:

 •  Eksimise lubatavus
 •  Suhted organisatsioonis;
 •  Koostööoskuste arendamine;
 •  Ühised väärtused ja nende kujunemine;
 •  Ettevõtte juhtimise ja perekonna tasakaal;
 •  Kuidas tajuda tööl stressi ja depressiooni ilminguid töötajate hulgas;
 •  Kuidas luua inimesele meeldiv töökeskond;
 •  Uue generatsiooni töövõtjad ja nende integreerimine olemasoleva meeskonnaga;
 •  Organisatsiooni sisene kommunikatsioon;
 •  Kommunikatsioon organisatsioonist välja;
 •  Konfliktid ja nende lahendamine uudsel viisil;
 •  Sotsiaalmeedia, turundus, läbirääkimised;
 •  Isikliku vastutuse võtmine omaenda elu eest;
 •  Kas empaatiline juht võib ka edu saavutada;
 •  Emotsionaalne intelligentsus;
 •  Enesekindlus ja töömotivatsioon ning isiksuse arendamine;
 •  Erinevate rahvuste puhul ühise töökultuuri leidmine;